§ 1
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Cena – należność od Klienta dla Dostawcy z tytułu zwartej Umowy sprzedaży przekazywana przy
  pośrednictwie Pośrednika.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
  zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Dostawca – podmiot będący stroną Umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Ofercie
  internetowej zawieranej z Klientem, obowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru wraz
  z rachunkiem.
 4. Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem Oferty internetowej polegający na
  przeniesieniu procesu wysyłki Towaru na Dostawcę. Rola Pośrednika w tym modelu logistycznym
  sprowadza się do zbierania Zamówień i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę
  Towaru do Klienta. Ponadto Pośrednik inkasuje należności i przekazuje je imieniem Klienta dla
  Dostawcy na jego rachunek bankowy, z zatrzymaniem należnej Prowizji. Pośrednik nie jest stroną
  zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży.
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, występująca
  w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w ramach Oferty
  internetowej zobowiązuje Pośrednika do przesłania Zamówienia celem zawarcia Umowy
  sprzedaży z Dostawcą.
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380
  z późn. zm.).
 7. Oferta internetowa – każdorazowa oferta odnosząca się do danego Towaru, zarządzana przez
  Pośrednika za pośrednictwem sklepu footballshirts.pl oraz aukcji w serwisie internetowym allegro.pl na
  koncie footballshirtspl, mająca na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą na zasadach Dropshippingu.
 8. Państwo trzecie – państwo spoza terytorium Unii Europejskiej („terytorium państwa trzeciego”
  w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o VAT).
 9. Państwo UE – państwo z „terytorium Unii Europejskiej” w rozumieniu art. 2 pkt 3 Ustawy o VAT.
  10.Pośrednik – przedsiębiorca zarządzający sklepem internetowym footballshirts.pl oraz aukcjami
  w serwisie internetowym allegro.pl na koncie footballshirtspl, pośredniczący w Umowie sprzedaży na
  zasadach Dropshippingu.
  11.Prowizja – wynagrodzenie należne Pośrednikowi od Dostawcy za zbieranie Zamówień od Klientów
  i przekazanie ich do Dostawcy. Prowizja należy się wyłącznie w przypadku dojścia do skutku
  Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.
  12.Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
  13.Rozporządzenie Nr 1186/2009 – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada
  2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE.L z 2009 r. Nr 324
  str. 23).
  14.Towar – stanowiące własność Dostawcy rzeczy ruchome prezentowane w Ofercie internetowej.
  15.Umowa Dropshippingu – umowa o świadczenie usług Dropshippingu zawierana między
  Pośrednikiem a Klientem.
  16.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego,
  zawierana pomiędzy Dostawcą jako sprzedającym a Klientem jako kupującym.
  17.Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
  osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
  18.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
  19.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
  usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
  20.Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj.
  Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
  21.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta przekazywane przez Pośrednika Dostawcy, zawierające
  w szczególności informację w zakresie ilości Towaru oraz miejsca dostawy oraz inne dane
  umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Przed przystąpieniem do udziału w Ofercie internetowej należy zapoznać się z postanowieniami
  niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w Ofercie internetowej oznacza:
  a. akceptację postanowień Regulaminu;
  b. wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do
  obsługi i realizacji Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą lub
  przyszłą Umową sprzedaży, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
  c. wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie przez Pośrednika Umowy Dropshippingu.
  Jednocześnie Pośrednik informuje, że po spełnieniu Umowy Dropshippingu, Klient traci prawo
  do odstąpienia od Umowy Dropshippingu na mocy art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach
  konsumenta.
 2. Oferta kierowana jest do osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej
  bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a więc występujących
  w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 3. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Pośrednik oferuje usługę
  pośrednictwa w zakupie Towaru opartą na modelu Dropshippingu oraz udziela pomocy w jej
  realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie
  w imieniu Klienta Ceny.
 4. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.
 5. Wszystkie informacje zawarte w Ofercie internetowej, odnoszące się do Towarów (łącznie
  z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do
  zawarcia umowy z Dostawcą w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku,
  gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy. W przypadku
  niezgodności informacji podanych w treści Oferty internetowej z rzeczywistym stanem
  magazynowym Dostawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany
  Zamówienia w całości lub w części.
 7. W przypadku gdy zawarcie Umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku Towaru objętego
  Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży w całości
  lub części, a Zamówienie zostaje w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację
  drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e‐mail. Dokonana przez Klienta zapłata za
  zamówiony Towar, który nie mógł zostać dostarczony, zostanie przez Dostawcę zwrócona
  niezwłocznie po skutecznym poinformowaniu Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.
 8. Zdjęcia umieszczone w danej Ofercie internetowej mają charakter informacyjny. Niewielkie
  różnice w kolorze faktycznym i przedstawionym na zdjęciu mogą również wynikać z różnic
  w ustawieniach monitora Klienta.
 9. Wobec Pośrednika nie przysługują Klientowi żadne roszczenia mające związek z zawartą lub
  przyszłą Umową sprzedaży. Stroną Umowy sprzedaży jest Dostawca. Pośrednik udziela jednak
  Klientowi, w miarę możliwości, niezbędnej pomocy zarówno w zakresie reklamacji Towarów
  składanej Dostawcy, jak i składania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
  sprzedaży. Pomoc ta polega w szczególności na możliwości składania przez Klienta bezpośrednio
  na adres mailowy Pośrednika reklamacji (§ 7 Regulaminu) i oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
  sprzedaży (§ 6 Regulaminu), które następnie zostaną przekazane Dostawcy.
  10.Pośrednik odpowiada wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
  w zakresie przekazania Zamówienia do Dostawcy oraz w zakresie przekazania Dostawcy
  uiszczonych przez Klienta należności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, w szczególności Ceny.
  11.Majątkowe i osobiste prawa autorskie do opisów oraz zdjęć składające się na prezentację Towaru
  przysługują wyłączenie Dostawcy. Dostawca udzielił Pośrednikowi licencji niewyłącznej na
  wykorzystanie zdjęć i opisów Towarów, zwalniając go jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności
  względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich względem przedmiotowych
  zdjęć i opisów Towarów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie należy kierować do Dostawcy.

§ 3
Składanie Zamówień

 1. Realizacja usługi Pośrednika w przedmiocie przekazania treści Zamówienia do Dostawcy
  inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem złożenia w sklepie Zamówienia.
 2. Złożenie Zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Złożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie towaru
  oraz innych informacji wymaganych do realizacji zamówienia. Do danych tych zaliczają się
  w szczególności: imię i nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub nazwa jednostki
  organizacyjnej, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu,
  województwo, numer telefonu komórkowego, adres e‐mail, ewentualnie inne niezbędne do
  prawidłowego doręczenia przesyłki dane.
 4. Klient ma obowiązek wpisać podczas zamawiania wszystkie dane odnośnie nadruku, naszywek/patchy itp. w polu uwagi do zamówienia. Jeżeli tego nie zrobi producent domyślnie wysyła „czyste” koszulki bez żadnych napisów.

§ 4
Dokonywanie płatności – Ceny

 1. Pośrednik pośredniczy w przekazaniu Ceny oraz ewentualnie innych należności z tytułu Umowy
  sprzedaży należnych Dostawcy od Klienta.
 2. Wszystkie Ceny Towarów umieszczone na danych Ofertach internetowych podawane są w walucie
  polskiej i są cenami całkowitymi, w szczególności zawierają informacje dotyczące kosztów
  dostawy. Koszty przesyłki podane w ofercie zależne są od rodzaju przesyłki wybranej przez Klienta.
 3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Dostawcy od chwili kliknięcia przez Klienta
  przycisku „Kup teraz”.
 4. Dopuszczalne są następujące sposoby płatności:
  a. przelew bankowy, PayPal
  b. karta płatnicza/kredytowa.
 5. Brak uznania należności z tytułu Ceny na rachunku Pośrednika w terminie 5 (słownie: pięciu) dni
  od złożenia Zamówienia powoduje zwolnienie Pośrednika z obowiązku przekazania treści
  Zamówienia Dostawcy (anulowanie Zamówienia) oraz umożliwia uzyskanie zwrotu prowizji od
  serwisu internetowego allegro.pl, jeśli umowa zawarta została za jego pośrednictwem.

§5
Realizacja Zamówień

 1. Pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty całości Ceny, Pośrednik przekazuje Zamówienie
  Dostawcy celem jego realizacji, w szczególności przesłania Towaru do miejsca wskazanego przez
  Klienta. Pośrednik przekazuje również w imieniu Klienta Cenę za Towar należną Dostawcy.
 2. Pośrednik zobowiązuje się przekazać Dostawcy Zamówienie wraz z Ceną w terminie 7 (słownie:
  siedmiu) dni roboczych od dnia zapłaty Ceny przez Klienta, a Dostawca zobowiązuje się wysłać
  Towar w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny od Pośrednika.
  Doręczenie Towaru Klientowi powinno nastąpić w terminie między 15 (słownie: piętnaście),
  a 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny przez Dostawcę, ale nie
  później niż w terminie 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni roboczych.
 3. Po upływie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny przez Dostawcę
  uznaje się, że paczka z Towarem zaginęła. W takim wypadku Dostawca zwraca Klientowi Cenę
  albo wysyła ponownie nowy Towar.
 4. Każde wysyłki są rejestrowane i monitorowane na stronach poczty polskiej oraz InPost. W przypadku nieodebrania zamówienia przez kupującego z jego winy pokrywa on koszty wysyłki w wysokości 30zł.
 5. Zdjęcia produktów na stronie mogą się nieznacznie różnić od otrzymanego towaru. Różnicami mogą być inny odcień koloru, brak lub dodany sponsor albo inne drobne ubytki wizualne.

§ 6
Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Pośrednik informuje w imieniu Dostawcy, że każdemu Klientowi będącemu konsumentem
  w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy
  sprzedaży, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia
  kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach
  konsumenta. Prawo to nie przysługuje w przypadku towaru personalizowanego.
 2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży (zawartej na odległość lub poza lokalem
  przedsiębiorstwa), składając Dostawcy – za pośrednictwem Pośrednika – oświadczenie
  o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane
  mailowo, z wyróżnieniem w tytule wiadomości e‐mail numeru Zamówienia na adres e‐mail
  podany w zakładce kontakt lub przypisany do konta w serwisie internetowym allegro.pl.
 3. Po złożeniu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Pośrednik
  niezwłocznie informuje Klienta o terminie, sposobie i adresie, na który Klient ma odesłać Towar.
  Termin ten nie może być krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni.
 4. Dostawca ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za Towar najpóźniej
  w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru odesłanego przez Klienta.
  Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
  Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
  z żadnymi kosztami.
 5. Uprawnienia, o których mowa w § 6 ust. 1‐4 Regulaminu dotyczą Umów sprzedaży zawieranych
  przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie UE. Do Umów sprzedaży zawieranych
  przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie trzecim mają zastosowanie przepisy prawa
  właściwe dla siedziby Dostawcy, które mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Państwach
  UE.
 6. Z uwagi na fakt, że Pośrednik uzyskał od Klienta wyraźną zgodę na zawarcie Umowy
  Dropshippingu (tak § 2 ust. 1 lit. c Regulaminu) i przed rozpoczęciem świadczenia przez
  Pośrednika Klient został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia
  od Umowy Dropshippingu, Klientowi na mocy art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta nie
  przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Dropshippingu.
 7. Art. 38. pkt.3 ustawy o prawie konsumenta: Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy klientowi zostanie zwrócona kwota zamówienia minus koszty wysyłki (30zł).

§ 7
Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed
  upływem dwóch lat, a to na zasadach określonych w art. 556‐576 Kodeksu cywilnego,
  z uwzględnieniem wszelkich zmian prawa w tym zakresie.
 2. Reklamacje wynikające z naruszenia uprawnień Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować
  na adres e‐mail Pośrednika podany w zakładce kontakt lub przypisany do konta footballshirtspl
  w serwisie internetowym allegro.pl. Pośrednik zobowiązuje się do udzielenia nieodpłatnej pomocy
  Klientowi w przekazaniu reklamacji Dostawcy. Reklamacje rozpatrywane są w terminach
  wynikających z właściwych przepisów prawa.
 3. Uprawnienie, o których mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu dotyczy Umów sprzedaży zawieranych
  przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie UE. Do Umów sprzedaży zawieranych
  przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie trzecim mają zastosowanie przepisy prawa
  właściwe dla siedziby Dostawcy, które mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Państwach
  UE.
 4. Gwarancją nie są objęte opcje dodatkowe towaru czyli nadruki, patche naszywki oraz loga sponsorów.

§ 8
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Pośrednik podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania każdej Oferty
  internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się
  usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach
  w funkcjonowaniu danej Oferty internetowej.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę
  wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (słownie:
  czternastu) dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania przed upływem tego terminu
  Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9
Cła i podatki

 1. Jeśli Towar zakupiony u Dostawcy za pośrednictwem Oferty internetowej przesyłany jest
  z Państwa trzeciego, może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym lub innym
  podatkom jako Towar importowany (w szczególności podatkowi od towarów i usług lub
  tożsamemu). Ceny Towarów nie zawierają przedmiotowych ewentualnych podatków lub ceł,
  których pokrycie spoczywa na Kliencie.
 2. Wysokość przedmiotowych ewentualnych ceł lub podatków może być uzależniona od rzeczywistej
  (rynkowej) wartości Towarów (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji), rzeczywistej
  wartości transportu przesyłki (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji) oraz kosztu
  ubezpieczenia przesyłki – a nie kwot uiszczonych przez Klienta tytułem Ceny.
 3. Kwestię zwolnień celnych reguluje w szczególności Rozporządzenie Nr 1186/2009.
 4. W szczególności, zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Nr 1186/2009, zwolnione z należności celnych
  przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio
  z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. Towary o niewielkiej wartości
  oznaczają towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę. Zwolnienia
  nie stosuje się do: wyrobów alkoholowych; perfum i wód toaletowych; tytoniu i wyrobów
  tytoniowych.
 5. Zgodnie z art. 51 Ustawy o VAT, zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych
  w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy
  przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie
  przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26.08.2020 roku.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
  przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory związane z Umową Dropshippingu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy
  powszechne.